Zawiadomienie X sesja zwyczajna RG Szerzyny 2019

21 czerwca 2019

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zwołuję X zwyczajną Sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień 27 czerwca 2019 r. /tj. czwartek/ o godzinie 16 00 w sali narad Urzędu Gminy Szerzyny pokój nr 005 (parter) proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działanie Wójta Gminy Szerzyny.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach za rok 2018.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.

 8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Szerzyny za rok 2018.

 9. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Szerzyny wotum zaufania.

 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Szerzyny za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szerzyny za 2018 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szerzyny za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szerzyny za 2018 rok.

 12. Podjecie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szerzyny z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

 13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 15. Wolne wnioski i informacje.

 16. Przyjęcie protokołu z IX zwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny.

 17. Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy Szerzyny.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów Gminy.

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00