Nabór opiekunka 2013

18 lipca 2013

OGŁOSZENIE

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach

zatrudni
na stanowisko:

OPIEKUN/OPIEKUNKA
ŚRODOWISKOWA

W
DZIALE
USŁUG OPIEKUŃCZYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W
SZERZYNACH

 

Forma
zatrudnienia:

umowa o pracę – pełny etat

Przewidywany
termin zatrudnienia:
 sierpień
2013 r.

1. Wymagania
konieczne:

a) posiadanie
obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni
praw publicznych,

c) nieposzlakowana
opinia,

d) niekaralność za
przestępstwa popełnione umyślnie,

e) posiadanie stanu
zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) wykształcenie
minimum średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na
jednym z kierunków:

– pielęgniarka
dyplomowana

– opiekunka domowa

– opiekunka
środowiskowa

– opiekun medyczny

g) znajomość
przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i
innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną, a w
szczególności dotyczących usług opiekuńczych,

h) wysoka kultura
osobista,

i) umiejętność
pracy samodzielnej jak i w zespole,

j) prawo jazdy kat.
„B” .

2. Wymagania
dodatkowe:

a) umiejętność
skutecznego komunikowania się,

b) umiejętność
organizowania pracy w domu chorego,

c) znajomość
topografii Gminy Szerzyny,

d) umiejętność i
doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i
niepełnosprawnymi,

e) ukończone
szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy (przedmedycznej).

3. Preferowane
cechy osobowościowe kandydatów:

a) empatia,

b) komunikatywność,

c) odpowiedzialność,

d) kreatywność,

e) obowiązkowość,

f) rzetelność,

g) zaangażowanie i
odporność na stres,

h) uczciwość.

4. Zakres
wykonywanych zadań na stanowisku:

– czynności
higieniczno-pielęgnacyjne,

– czynności
gospodarcze,

– czynności
opiekuńcze,

– czynności
aktywizujące społecznie,

– prowadzenie
niezbędnej dokumentacji,

– inne zadania zlecone
przez Kierownika.

5. Wymagane
dokumenty:

a) CV,

b) list motywacyjny,

List motywacyjny i CV
należy opatrzyć klauzulą:

Oświadczam, że
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie
z
ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
”.

c) kopie dokumentów
potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów
poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty,
uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń,
dyplomy),

e) kopie świadectw
pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy ( jeśli występuje),

f) oświadczenie o
stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku ( w
przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania
lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

g) oświadczenie
kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie o
niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

i) kopia dowodu
osobistego,

j) inne dokumenty
potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje (
jeśli występuje).

W przypadku
zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do
wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

 6.
Postępowanie dotyczące rekrutacji:

Etap I. Weryfikacja
ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny
merytorycznej,

Etap II. Rozmowa
kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szerzynach i dokonanie na jej podstawie wyboru
pracownika.

7. Termin i
sposób składania podań:

Dokumenty
(w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opiekun/opiekunka
środowiskowa”) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach lub pocztą

na
adres:

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej

38-246
Szerzyny 521

 

w
terminie od 18.07.2013 do 25.07.2013 r.

(liczy
się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.30)

 

Aplikacje
niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej
terminie

n
i e  b ę d ą  r o z p a t r y w a n e.

 

 O
terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie.

Rekrutacja
nie jest prowadzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych.

Kierownik

Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

w
Szerzynach

Anna
Wójcik

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00